Reklamační řád


REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Předmět

Reklamační řád spolu se Všeobecnými smluvními podmínkami zájezdů pořadatele zájezdu dále jen cestovní kancelář, které jsou jeho nedílnou součástí, ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. v platném znění, občanského zákoníku a zák. č. 634/1992 Sb. v platném znění, upravuje způsob uplatňování nároků zákazníka vyplývající z odpovědnosti cestovní kanceláře za vady poskytnuté služby cestovního ruchu (dále jen reklamace a jejich vyřizování. 

2. Reklamace

Cestovní kancelář odpovídá zákazníkovi ve smyslu §852 odst.1) občanského zákoníku za porušení závazků vyplývajících z uzavřené cestovní smIouvy.

Zákazník poskytuje součinnost při řešení reklamace, zejména podání informací, předložení dokladů prokazujících skutkový stav, umožnění zástupci cestovní kanceláře či zástupcům dodavatele služby přístup do prostoru, aby se mohIi přesvědčit o oprávněnosti reklamace. 

3. Uplatňování reklamací

Zákazník musí up|atnit reklamaci ve smys|u §852 odst. 2) občanského zákoníku bez zbytečného odk|adu, nejpozději však do tří měsíců od skončení zájezdu nebo v případě, že se zájezd neuskutečníl, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle Cestovní smlouvy, jinak právo zaniká.

Je-li uzavření cestovní smIouvy zprostředkováno jinou cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou je lhůta dle §852 odst. 2) občanského zákoníku zachována, i pokud tak zákazník učinil řádně a včas u zprostředkující cestovní kanceláře nebo cestovní agentury.

Reklamaci může zákazník uplatnit ústně či písemně, přičemž uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, resp. nalézt okamžitě vhodná řešení. Zákazník při uplatňování reklamace uvede své jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum, důvod a předmět reklamace, specifikaci požadavků co do důvodu a výše a dIe možnosti předmět reklamace průkazně skutkově doloží. Současně předloží doklad o poskytnuté službě. 

4. Vyřizování reklamací

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena dle zák. 634/1992 Sb. v platném znění bez zbytečného odk|adu ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této |hůty se nezapočítává doba přiměřeně podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne prokazatelného uplatnění reklamace, pokud se zákazníkem není dohodnuta Ihůta delší.

Pokud není reklamaci v plném rozsahu vyhověno ihned, sepíše zástupce cestovní kance|áře se zákazníkem protokol o přijetí reklamace. V protokolu o přijetí reklamace či písemném reklamačním podání musí být uvedeno, kdy zákazník reklamaci uplatnil, osobní údaje zákazníka, co je obsahem a předmětem reklamace, datum podání reklamace. Pokud zákazník předá zástupci cestovní kanceláře písemnosti, popř. jiné podklady týkající se reklamace, musí být tato skutečnost v protokolu o přijetí reklamace vyslovně uvedena. Protokol o přijetí reklamace musí podepsat obě strany. 

5. Způsoby vyřízení reklamace

V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo zčásti důvodná, spočívá vyřízení reklamace zejména v bezplatném odstranění vady služby nebo doplněním služby cestovního ruchu. Podle charakteru reklamace je možné poskytnout zákazníkovi náhradní služby cestovního ruchu, po dohodě případně poskytnout přiměřenou slevu z ceny, případně jiný vhodný způsob. V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, je zákazník písemně informován o důvodech zamítnutí reklamace ve smyslu §19, odst. 3) zák.634/7992 Sb. v platném znění.

Nastanou-li oko|nosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu cestovní kance|áře (vis major) nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a cestovní kanceláří zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny. 

6. Závěrečná ustanovení

V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů.

Reklamační řád vstupuje v platnost a účinnost dnem 1.1.2012

 

Pavel PETRÁČEK

jednatel CK PP TOURIST – A TEMPO s.r.o.