Všeobecné smluvní podmínky CK

 

Všeobecné podmínky účasti na zájezdech CK PP TOURIST – A TEMPO s.r.o.

Přečtete si ještě před zaknihováním zájezdu tyto nezbytné informace, tvořící nedílnou součást smlouvy o zajištění služeb daných programem vybraného zájezdu. Tato smlouva vzniká mezi Vámi a cestovní kanceláří PP TOURIST– A TEMPO s.r.o. 

 1. PŘIHLÁŠKA (OBJENÁVKA),ZPŮSOB PLATBY

CK zajišťuje jednotlivcům, kolektivům i organizacím účast na pořádaných zájezdech a poskytování služeb na základně písemné smlouvy, za kterou se ze strany zákazníka považuje řádně čitelně vyplněná (včetně nástupního místa), podepsaná a odevzdaná přihláška jednotlivce nebo objednávka organizace, opatřená razítkem, podpisem osoby oprávněné jednat jménem organizace, adresou firmy, telefonním spojením, IČO, DIČ a bankovní spojením. Zákazník odpovídá za správnost a úplnost všech údajů uvedených na přihlášce. Přihláška platí i pro všechny osoby uvedené jako spolucestující. Za smluvní závazky ručí objednavatel nebo spolucestující podepsaný na přihlášce. U osob mladších 15 let je účast podmíněna doprovodem a dohledem dospělého účastníka. U osob mladších 18 let, cestují-li samostatně, je nutný souhlas zákonného zástupce, přiložený k přihlášce. Rezervace zájezdu je maximálně 7 dní (v době kratší 30 dnů před odjezdem max. 2 dny), pokud není sjednáno jinak. V případě, že CK neobdrží přihlášku s dokladem o úhradě do této lhůty, popřípadě je-li přihláška vyplněna neúplně, chybí podpis, doklad o platbě, je CK oprávněna od podpisu smlouvy odstoupit a nabídnout rezervované místo dalšímu zájemci. Přihlášky vydá zájemcům CK, u které jste si zájezd objednali, při vydání dohodne se zákazníkem datum, do kterého bude místo v zájezdu rezervováno. Do této doby je nutné zaplatit zálohu ve výši minimálně 2000,--Kč nebo zaplatit zájezd celý (v době kratší 30 dnů před zahájením zájezdu) a předat CK vyplněnou přihlášku i s kopií dokladu o zaplacení (ústřižek složenky, kopii převodního příkazu). Doklady o zaplacení řádně vyplňte! Převzetí přihlášky (objednávky) a příjem zálohy CK zákazníkovi (organizaci) písemně potvrdí. Spočtená cena musí být v souladu s katalogovou cenou včetně slev a příplatků. CK se potvrzením přihlášky zavazuje poskytnout služby v rozsahu a kvalitě uvedené v katalogu a přepsané na přihlášce. Doplatit zájezd je nutné nejpozději do 30 dní před nástupem na zájezd. Příjem doplatku již CK nepotvrzuje. Zálohu i doplatek je možné platit i hotově v CK. V případě, že klientovi bude zájezd platit fakturou firma, je nutné předložit objednávku firmy (zpětně po zájezdu se faktury nevystavují).

2. CENY ZÁJEZDŮ

Pro stanovení celkové ceny zájezdu jsou rozhodující ceny uvedené na letáčcích CK, kalkulované dle kurzů ČNB a vyhlášené dne 13.11.2017. Závazná je cena uvedená v přihlášce na zájezd. V případě, že mezi dnem podání závazné přihlášky k účasti na zájezdu a dnem započetí zájezdu dojde ke změnám, které se projeví ve zvýšení ceny zájezdu, je CK povinna toto neprodleně svým zákazníkům oznámit. CK si vyhrazuje právo zvýšit cenu zájezdu v návaznosti na úpravě vstupů, tj. například zvýšení ceny pohonných hmot o více než 10% (kalkulace k 13.11.2017),  kurzového poklesu české koruny o více než 10% a zvýšení jiných mezinárodních poplatků ke dni odjezdu. Pokud bude celková cena zájezdu zvýšena o více než 10% (z výše uvedených důvodů), má zákazník právo od dříve uzavřené smlouvy odstoupit bez hrazení stornopoplatků. Zákazník nemá nárok na žádné další náhrady. Neodstoupí-li nebo neučiní-li tak ve lhůtě, vyznačené na oznámení o zvýšení ceny, je povinen uhradit rozdíl do výše vyúčtované ceny.

3. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU 

- požadovat poskytnutí všech služeb, uvedených v odstavci „Cena zahrnuje“. Veškeré další služby, včetně služeb souvisejících s onemocněním, úrazem, ztrátou cestovních dokladů a následně s náhradní dopravou, event. ubytováním apod. (nezaviněné CK),je účastník povinen uhradit následně CK do 10 dnů po ukončení zájezdu (podmínkou je souhlas CK), - v případě, že CK nezajistí z určitých důvodů fakultativně připlacenou službu, má klient nárok na plné vrácení zaplacené hodnoty, týkající se neposkytnuté služby. Na další odškodnění již klient nemá nárok.

- reklamovat případné podstatné vady poskytnutých služeb a žádat jejich odstranění. Reklamace uplatňuje zákazník nejdříve na místě vzniku závad příslušnému delegátovi, technickému doprovodu. Pokud nebude stížnost podána okamžitě, zmenšuje se nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu všech později vzniklých škod, které by při včasném nahlášení nemusely vzniknout. Pracovník CK je povinen řešit reklamaci na místě, reklamace, které nebudou vyřešeny a odstraněny na místě, řeší CK po ukončení zájezdu. Nárok na reklamaci je nutno uplatnit nejpozději 3 měsíce po skončení zájezdu. CK je oprávněna při vyřizování reklamace v místě konání zájezdu řešit reklamaci poskytnutím náhradní služby či jinou kvalitativně srovnatelnou kompenzaci. Zákazník má právo být seznámen se změnou ceny event. termínu zájezdu, se všemi případnými podstatnými změnami v programu, rozsahu a kvalitě služeb (výjimky v bodě 4).

- v případě oznámení zvýšení ceny zájezdu o více než 10% (viz bod 2) nebo přesunu termínu zájezdu o více než 72 hodin má účastník právo písemně odstoupit od smlouvy s tím, že mu bude neprodleně vrácena celá již uhrazená částka.

- kdykoli před započetím zájezdu odstoupit od smlouvy za předpokladu dodržení stornovacích podmínek (viz bod 5). 

- účastník je povinen vyplnit cest.smlouvu, uhradit CK sjednanou cenu zájezdu včetně příplatků dle podmínek v bodech 1 a 2, v případě neúplných nebo nečitelných osobních údajů může dojít při řešení pojistné události k jejímu „neplnění“ ze strany pojištění. Poznámky typu ubytování s, výhled na, požadavek na patro, ubytování v residenci, sezení v buse… mají pro CK pouze informační (ne smluvní) charakter. 

- před odjezdem event. v průběhu zájezdu předložit pracovníkovi CK doklady o zaplacení a doplacení zájezdu, kopii cest.smlouvy a pas (je-li k tomu vyzván) 

- dostavit se ve stanoveném čase na místo odjezdu (u vlastní dopravy na místo srazu uvedené v doplňujících informací) s platním cestovním dokladem (čekání autobusu max. 15 min.) 

- označit si svá zavazadla jmenovkou a názvem střediska. 

- dodržet povolené hmotnostní a objemové limity svých zavazadel. 

- dodržovat pasové, vízové, celní, zdravotní a další předpisy země, do které cestuje nebo kterou projíždí, veškeré náklady vzniklé nedodržením těchto předpisů nese zákazník. 

- řídit se pokyny technického doprovodu nebo delegáta. 

- složit kauci za ubytování (kromě hotelů). 

- dodržovat noční klid a ubytovací řád dle pokynů technického doprovodu, delegáta nebo ubytovatele. 

- opustit a předat v pořádku uklizený apartmán, event.studio delegátovi nebo ubytovateli v den odjezdu ze střediska, v opačném případě hrozí ze strany ubytovatele nebezpečí částečného či plného nevrácení kauce (též i za rozbitý, znečištěný nebo ztracený inventář). 

Zákazník, který při nástupu na zájezd nebo v jeho průběhu poruší zákonné předpisy České republiky či navštíveného státu, nerespektuje základní program zájezdu, poruší ustanovení těchto Všeobecných podmínek, svým chováním narušuje plynulý průběh zájezdu, obtěžuje ostatní účastníky, hrubě porušuje pokyny nebo slovně napadne pracovníka CK, technický doprovod, delegáta, bude ze zájezdu vyloučen, přičemž ztrácí jakýkoli nárok na náhradu za nevyužité služby. Účastník zájezdu, který bez zavinění CK nevyužije některé ze smluvených služeb, nemá nárok na její náhradu. Objednavatel kolektivního zájezdu je povinen všechny účastníky (spolucestující) seznámit s programem a službami zájezdu a se Všeobecnými podmínkami a zabezpečit jejich dodržování.

4. PRÁVA A POVINNOSTI CK 

- CK má právo v případech, které nemůže ovlivnit (změny u zahraničních partnerů, malý počet přihlášených klientů apod.), zrušit zájezd, změnit trasu, změnit usazení v autobusu, event. změnit typ autobusu v průběhu dopravy, přesunout termín odjezdu, či upravit cenu. Rozhodnutí o zrušení zájezdu je CK povinna oznámit všem přihlášeným klientům nejpozději 10 dnů před odjezdem a bez zbytečného odkladu vrátit všechny již zaplacené částky. Zákazník nemá právo na žádné další náhrady. 

- v případě, že zákazník neuhradí zálohu nebo doplatek do termínů dle těchto Všeobecných podmínek, má CK právo odstoupit od smlouvy. Již zaplacená záloha podléhá stornopoplatkům dle bodu 5 a hradí je objednavatel (CK kryje stornopoplatky vzniklé škody). 

- CK si vyhrazuje právo změny typu dopravy u 2. a dalších busů vypsaných na základě zvýšeného zájmu klientů. 

- CK si vyhrazuje právo změny objektu ubytování (nenadálé změny v obsazenosti smluvených objektů) vypsáním dalších autobusů a termínů za předpokladu dodržení střediska a srovnatelné kvality, u vypsaných dalších autobusů již též nemusí být ubytování zcela shodné polohou a vybavením apartmánu/studia a rozložením lůžek. 

- CK si vyhrazuje právo na event. odlišnosti v katalogu oproti skutečnostem při zájezdu. Nejsme schopni ovlivnit změny po uzávěrce katalogu. 

- CK si vyhrazuje právo operativně upravit program zájezdu nebo časový harmonogram z důvodu špatného počasí, silničních zácep, neúměrného čekání na hranicích, politických nepokojů, stávek, živelných pohrom, zdravotních problémů některého z klientů a řešení pojistné události některého z účastníků, které CK nemůže ovlivnit. V těchto uvedených případech nemá klient právo na slevu zájezdu. Případné další změny programu mohou být uskutečněny jen se souhlasem 80% účastníků. 

- CK nenese odpovědnost za škody, vyplývající pro vás ze změn sjednaných služeb, pokud k těmto změnám došlo zaviněním, které lze přičíst zákazníkovi, zaviněním třetí strany, jež nemá vztah k zajišťování dohodnutých služeb, nebo v důsledku vyšší moci (tj. z důvodů, kterým CK nemohla zabránit i při vynaložení veškeré snahy). 

CK nenese odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti s odcizením věcí movitých klientů CK, které se při autobusové dopravě nacházejí v autobusu CK, a to v prostorech nad sedadly, před sedadly a pod sedadly cestujících, a to v případě odcizení předmětných věcí movitých. CK nezajišťuje na základě ústně uzavřené smlouvy o přepravě ostrahu či hlídání zavazadel v autobusu v době, kdy je autobus zajištěn, ale nenachází se v něm žádný z cestujících či osádky autobusu. 

5. STORNOVACÍ PODMÍNKY 

Odstoupení od smlouvy je zákazník (objednavatel, spolucestující) povinen provést osobně v CK, doporučeně poštou nebo faxem (ne e-mailem). Pro stanovení výše stornopoplatku je rozhodující datum převzetí storna prodejcem nebo CK. Zákazník je povinen zaplatit při zrušení zájezdu následující stornovací poplatky:

U autobusobých zájezdů: 45 – 120 dnů -  30%  z ceny zájezdu;    31 – 44 dnů  -  50%  z ceny zájezdu;      15 – 30 dnů  -   70%  z ceny zájezdu;    1 – 14 dnů  -  100% z ceny zajezdu; 

U  leteckých zájezdů: cena letenky od data přihlášení + storno podmínky jako u autobusových zájezdů

Pokud se cestující nedostaví nebo zmešká odjezd, případně zruší zájezd v den odjezdu, má CK nárok na plnou úhradu ceny zájezdu. Jakákoliv změna termínu nebo střediska před odjezdem ze strany zákazníka bude hodnocena jako odstoupení od smlouvy (pokud nebude vyhovovat CK) a bude podléhat výše uvedeným stornopoplatkům. V případě vlastní neúčasti si účastník může za sebe najít náhradu, v takovém případě ihned písemně vyrozumí CK. Stornopoplatky se v takovém případě neplatí, účtuje se pouze manipulační poplatek 500,-- Kč. Změna může být provedena jen tehdy, pokud na sebe nový účastník převezme veškeré povinnosti vyplývající ze smlouvy mezi klientem a CK.

U zájezdů letadlem na pravidelných linkách leteckých společností nelze změnit účastníka zájezdů náhradníkem. Letenka propadá bez náhrady.

6. DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ 

- při sestavování zasedacích pořádků vycházíme z termínu přihlášení (první klienty na přední sedadla) a z individuálních požadavků vznesených např. na základě zdravotních důvodů. Všeobecně platí pravidlo, že „kdo dříve objedná, má větší možnost výběru“. CK si vyhrazuje právo změnit místo účastníka v busu z důvodu organizace zasedacího pořádku (max o 4 řady), změny typu autobusu nebo opožděné platby. Zároveň bychom vás chtěli upozornit na to, že výběr účastníků zájezdu, tzn. jejich povahové vlastnosti a s tím související chování, nemáme možnost ovlivnit, pohoda při zájezdu je z velké části závislá i na vzájemné toleranci všech účastníků zájezdu. 

7. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR 

- Zákazník svým podpisem na smlouvě vyslovuje souhlas, aby CK zpracovávala jeho osobní údaje, včetně data narození uvedené na smlouvě, které stanoví zákon o ochraně osobních údajů. Tento souhlas může zákazník kdykoliv písemně odvolat. Poskytnuté osobní údaje budou CK zpracovávány za účelem nabízení služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných CK nejdéle po dobu 10 let. Poté je CK povinna tyto údaje zlikvidovat. Osobní údaje zákazníka jsou zpřístupněny pouze zaměstnanci CK Pavlu Petráčkovi, který je povinen zachovávat mlčenlivost o těchto osobních údajích. CK se zavazuje při zpracování osobních údajů zákazníka přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. 

Zákazník potvrzuje svým podpisem na cestovní smlouvě, že se seznámil se Všeobecnými podmínkami, rozumí jim a souhlasí s nimi v plném rozsahu.

Pavel PETRÁČEK – CK PP TOURIST – A TEMPO s.r.o.